ALGEMENE VOORWAARDEN

Algemene voorwaarden

Artikel 1: DEFINITIES
1. Offerte: Alle aanbiedingen van Evy Vos Fotografie aan (rechts)personen waarmee beoogd wordt een overeenkomst aan te gaan.
2. Overeenkomst: De overeenkomst van opdracht tussen Evy Vos Fotografie en de persoon of de personen waarmee de overaankomst wordt gesloten (hierna opdrachtgever)
3. Opdracht: De dienst of het product dat door Evy Vos Fotografie geleverd zal worden.
4. Fotograaf: Evy Vos Fotografie, Evy Vos, tevens gebruiker van deze algemene voorwaarden en opdrachtnemer.
5. Opdrachtgever: De (rechts)persoon of personen waarmee Evy Vos Fotografie de overeenkomst gesloten heeft, teven de aanvaarder van deze algemene voorwaarden.
6. Annuleren: Beëindiging of ontbinding van de overeenkomst.
7. Schriftelijk: Waar in deze algemene voorwaarden wordt gesproken van ‘schriftelijk, wordt tevens bedoeld elektronische communicatie zoals: e-mails, mits de identiteit van de afzender en de authenticiteit van de communicatie voldoende vaststaat. De bewijslast betreffende ontvangst van elektronische communicatie ligt te allen tijde bij opdrachtgever.
8. Gebruik: Verveelvoudigen en/of openbaar maken in de zin van Auteurswet 1912.
9. Aw: Auteurswet 1912.

Artikel 2: TOEPASSING
1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsbetrekkingen tussen Evy Vos Fotografie en opdrachtgever, alsmede op alle offertes, aanbiedingen en overeenkomsten.
2. Bepalingen of voorwaarden gesteld door opdrachtgever die afwijken van, of niet voorkomen in, deze algemene voorwaarden zijn voor Evy Vos Fotografie slechts bindend indien en voor zover deze door Evy Vos Fotografie uitdrukkelijk schriftelijk aanvaard.
3. De tekst van de algemene voorwaarden en aanvullende voorwaarden heeft de fotograaf u gegeven of per e-mail toegestuurd. Door het geven van een opdracht verklaart u dan ook de toepasselijkheid van de algemene voorwaarden te erkennen en te accepteren, de algemene voorwaarden ontvangen te hebben en bekend te zijn met de inhoud ervan. Algemene voorwaarden van opdrachtgever worden uitdrukkelijk van de hand gewezen.

In de aanvulling op de algemene voorwaarden zijn, in geval van fotografie van bruiloften, de onderstaande voorwaarden mede van toepassing.
In het geval dat verschillende toepasselijke voorwaarden elkaar eventueel tegenspreken geldt: de volgende rangorde van voorrang:
1. Opdrachtbevestiging
2. Offerte
3. Aanvullende voorwaarden

1. Partijen
De in deze algemene voorwaarden genoemde partijen worden omschreven als klant: de afnemer of afnemers van de leveringen en dienste van Evy Vos Fotografie zoals omschreven in de offerte.
Fotograaf: Evy Vos – Evy Vos Fotografie

2. Verplichtingen
Fotograaf Evy Vos Fotografie verplicht zich tot het nakomen van alle gemaakte afspraken zoals omschreven in de offerte. Wijzigingen aan het formulier na ondertekening zijn niet toegestaan.

3. Verplichtingen van de klant
De klant verplicht zich tot het nakomen van alle gemaakte afspraken zoals vermeld in de offerte, verklaart te hebben kennis genomen van de informatie en heeft deze gecontroleerd op juistheid. Bij langer dan vier uur aanwezigheid hebben de fotografen recht op een voedzame maaltijd

4. Geldigheidsduur offerte
Offertes uitgegeven door Evy Vos Fotografie hebben een geldigheidsduur van veertien dagen, gerekend vanaf de datum van verzending per e-mail of post. Daarna kan de klant op geen enkele manier meer rechten ontlenen aan eniger informatie in de offerte, waarvoor niet voor akkoord getekend is.

5. Aanbetaling bruidsreportage en album
Evy Vos Fotografie verzoekt de klant om de factuur voor een bruidsreportage in twee termijnen te voldoen en wel als volgt: 25% van het totaal bedrag binnen veertien dagen na acceptatie van de offerte, het resterende bedrag uiterlijk één dag voor de bruiloft. De klant ontvangt hiervoor facturen. Wanneer de aanbetaling niet op tijd is gedaan heeft de fotografe van Evy Vos Fotografie het recht op de gereserveerde datum te vergeven.

6. Reservering
De reservering van een bruidsreportage op de datum vermeld in de offerte staat vast na ontvangst van de aanbetaling.

7. Betaling
Bruidsreportage: De klant dient het resterende bedrag (2e termijn) voor de bruidsreportage te voldoen aan Evy Vos Fotografie uiterlijk één dag voor de bruiloft.
Albums: Voordat er een bestelling wordt geplaatst bij de leverancier, dient de klant de volledige betaling voor het album te hebben voldaan aan Evy Vos Fotografie.

8. Oplevering
Bruidsreportage: Na aflevering van de opdracht aan de klant controleert de klant of alle gemaakte afspraken met Evy Vos Fotografie zijn nagekomen zoals vermeld op de ondertekende offerte. Reclamatie is alleen mogelijk binnen 5 dagen na ontvangst van het beeldmateriaal, hierbij word gerekend vanaf de datum van oplevering van de USB stick met foto’s en het trouwalbum. Evy Vos Fotografie verplicht zich na betaling van de klant tot het onbeschadigde staat leveren van de fotoreportage op een datadrager en tenzij afgesproken, het album.

9. Bestellingen
Het nabestellen van beeldmateriaal in professionele kwaliteit is na aflevering van de opdracht mogelijk bij Evy Vos Fotografie. Zij is echter niet verantwoordelijk voor de houdbaarheid en kwaliteit van prints en albums door derden. Fotoproducten (afdrukken, fotoboeken e.d.) worden pas besteld bij de leverancier na ontvangst van betaling. Indien fotoafdrukken, canvassen of andere fotoproducten beschadigd ontvangen worden dient de klant dit binnen 2 dagen kenbaar te maken aan Evy Vos Fotografie. Evy Vos Fotografie werkt met een professioneel beeldscherm voor optimale kleurbewerkingen en correcties. De leveranciers van de fotoproducten zijn met grote zorg geselecteerd, er zullen daarom geen of slechts zeer minimale kleurverschillen optreden. Het is mogelijk dat de klant op zijn/haar beeldscherm de kleuren of helderheid van de foto’s anders ervaart indien dit beeldscherm niet hierop afgesteld is. De fotograaf is om die reden niet verantwoordelijk wanneer het eindproduct afwijkt van de kleurweergave op het beeldscherm van de klant. De klant heeft in dit geval ook geen recht op een nieuw product, terug storting van de betaling of een andere vergoeding.

10. Annuleren van de opdracht
Bij het annuleren van een bruidsreportage door de klant, geldt de volgende annuleringsregeling:
1. Tot 3 maanden tot de reportage: 25% van het bedrag van de bruidsreportage (aanbetaling)
2. Tussen 2 maanden en 2 weken tot de reportage: 50% van het bedrag van de bruidsreportage
3. Tussen 2 weken en de bruiloftsreportage: 75% van het bedrag van de bruidsreportage
Annuleren kan alleen schriftelijk of per e-mail.

Bij een gegronde reden waarbij onmacht in het spel is, geldt een andere regeling.
Hierbij dient de klant een percentage van 10% van de totale som te voldoen aan Evy Vos Fotografie.
Hiervoor ontvangt de klant een creditfactuur. Onder geldige redenen voor het annuleren van een bruidsreportage vallen ziekte van de klant, overlijden van de klant of overlijden van de naaste familieleden van de klant.

11. Ziekte
Indien de fotograaf door ziekte, ander lichamelijk letsel of onmacht niet in de gelegenheid is om de bruiloft te fotograferen, is zij niet aansprakelijk voor eventueel geleden (financiële) schade en/of gemaakte kosten. In dergelijke situatie stelt de fotograaf de wederpartij zo spoedig mogelijk van het probleem op de hoogte en helpt met het zoeken naar een vervangende fotograaf, die een soort gelijke stijl van fotografie hanteert en de werkzaamheden tegen dezelfde voorwaarden namens de fotograaf zal verrichten. Evy Vos Fotografie kan geen 100% garantie bieden op het vinden van een vervangende fotograaf. Indien er geen vervangende fotograaf beschikbaar is en de fotograaf derhalve de opdracht moet annuleren, ontvangt de wederpartij de gedane aanbetaling terug van de fotograaf.

12. Prijzen
De totaalprijs wordt van tevoren bekend gemaakt. Na een reportage kan Evy Vos Fotografie geen extra kosten voor kilometervergoeding in rekening brengen. Behalve vergoeding voor veerboten, pont, parkeergelden, taxikosten e.d. Evy Vos Fotografie rijdt altijd met eigen vervoer.
Alle door Evy Vos Fotografie genoemde bedragen zijn vrijgesteld van BTW, tenzij anders overeengekomen.

13. Fotolocatie
De klant is ten allen tijden zelf verantwoordelijk voor het vinden van een bij hun passende locatie om een foto rapportage te maken. Evy Vos Fotografie denkt uiteraard graag mee en adviseert een binnen- en buitenlocatie vast te leggen. De verantwoordelijkheid ligt bij de klant om te zorgen voor een binnenlocatie om de fotoshoot te laten plaatsvinden bij regen. Deze locatie moet voldoende ramen hebben, voldoende natuurlijk licht moet naar binnen kunnen komen en het liefst een ruimte met witte muren.

14. Wederzijdse aansprakelijkheid
De klant kan nimmer aansprakelijk gesteld worden voor schade ontstaan aan eigendommen van Evy Vos Fotografie en Evy Vos fotografie stelt zich nimmer aansprakelijk voor ontstane schade aan eigendommen van de klant.

15. Aard van de reportage
Ondanks de ervaring van de fotograaf en het feit dat de fotograaf zich in zal spannen om aan alle wensen te voldoen, kan de fotograaf gezien de aard van een trouwreportage niet garanderen dat aan alle vooraf aangegeven wensen op fotogebied (groepsfoto’s, foto’s van individuen, bepaalde momenten etc.) kan worden voldaan, of dat ieder moment (al dan niet spontaan) kan worden vastgelegd. De fotograaf sluit iedere aansprakelijkheid uit voor de gevolgen van het ontbreken van bepaald moment op beeld.

16. Technische problemen
De fotograaf zal alle redelijke maatregelen treffen om de risico’s op technische problemen zoveel mogelijk te beperken. Bij technische problemen is Evy Vos Fotografie niet aansprakelijk voor eventueel geleden schade en/of gemaakte kosten. Mocht alles mis gaan en er totaal geen foto’s beschikbaar zijn dan is de wederpartij geen kosten aan de fotograaf verschuldigd.

17. Overmacht
In geval van overmacht, bijvoorbeeld maar niet uitsluitend, bij externe oorzaken zoals brand, diefstal of een defecte geheugenkaart is iedere aansprakelijkheid van de fotograaf uitgesloten.

18. Beeldselectie
De beeldselectie van de bruiloftsreportage wordt door de fotograaf gedaan. Niet gebruikt materiaal wordt na betaling van de factuur verwijderd en is in een later stadium niet opvraagbaar of opeisbaar. Digitale bestanden worden in het overeengekomen formaat aangeleverd.

19. Auteursrecht
Het auteursrecht op de foto’s berust bij Evy Vos Fotografie. De klant mag de foto’s onbeperkt en uitsluitend gebruiken voor privé doeleinden. Omgekeerd mag de fotograaf de beelden gebruiken voor eigen zakelijke promotie en acquisitie. Zo zullen de beelden onder meer onderdeel uit mogen maken van zijn portfolio, op de website geplaatst worden, voor Awards worden ingestuurd en gebruikt worden op Social Media. De klant ontvangt hiervoor geen vergoeding of restitutie.
Indien de klant uitdrukkelijk niet wil dat de gemaakte foto’s van hem/haar of leden van het gezin/familie gebruikt worden voor promotiedoeleinden zoals hierboven beschreven, dan dient de klant dit vooraf kenbaar te maken aan de fotograaf. Het is niet toegestaan om ontvangen digitale bestanden (zowel versie voor web gebruik als high resolution) op het internet te plaatsen in een andere bewerking dan dat deze is aangeleverd door Evy Vos Fotografie. Andere uitsneden, collages of andere bewerkingen zijn niet toegestaan. Het is niet toegestaan om bestanden voor commerciële of non-profit bedrijven te gebruiken en/of te publiceren in gedrukte of online media. Het is niet toegestaan dat de klant digitale bestanden opstuurt naar fotowedstrijden.

20. Privacy en persoonsgegevens
Evy Vos Fotografie zal in geen enkel geval persoonlijke gegevens (zoals adres, geboortedatum, telefoonnummer, mailadres, etc.) openbaar maken of doorgeven aan derden.